O projekcie

Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego - etap I - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji

Priorytet 6 - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska (Turystyka i kultura)

Działanie 6.4 - Turystyka kulturowa

  • Całkowita wartość: 4 931 307,84
  • Kwota dofinansowania z RPO stanowi 70% - 3 451 915,49

Stan istniejący (opis problemów i potrzeb, tło, geneza projektu, konieczność realizacji projektu)

Przedmiot projektu należy do zespołu fortyfikacji zlokalizowanego na Wzgórzu Zamkowym w Kłodzku. Pierwsze zarysy szańców sąsiadujące z zamkiem obronnym powstały w 1557 roku. Sam Wielki Kleszcz wybudowany został w latach 1750-60 i do tej pory jest jednym z najlepiej zachowanych obiektów na TK. Posiada kilka drobnych uszkodzeń z czasu wojny siedmioletniej. Podczas II wojny światowej został zajęty przez niemieckie zakłady zbrojeniowe AEG. Niniejszy projekt miał za zadanie przywrócić dawną świetność obiektowi po 250 latach od jego powstania. To pierwsze tak gruntowne prace renowacyjne i konserwacyjne na obiekcie. Adaptacja i nadanie Wielkiemu Kleszczowi nowych funkcji o charakterze ekspozycyjno-muzealnym pozwala w sposób oryginalny i unikatowy zaprezentować historie Kłodzka - miasta o ponad 1000-letniej historii oraz dzieje samej Twierdzy Kłodzko. Wielki Kleszcz znajduje się w części twierdzy nieudostepnianej do zwiedzania przez ostatnie 50 lat. Gmina stopniowo udostępnia obszary Twierdzy Kłodzko zwiedzającym, wytyczając i planując nowe alternatywne trasy zwiedzania, adaptując wnętrza i otoczenie obiektów oraz uruchamiając szereg innych projektów (Open Summer Festiwal, Dni Twierdzy Kłodzkiej, Rekonstrukcje Historyczne). Jedna z takich tras jest ścieżką tematyczną prowadząca przez zaadaptowane wnętrza Wielkiego Kleszcza.

 

Ogólne założenia projektu (skrótowy opis projektu)
Projekt dotyczył adaptacji Wielkim Kleszczu na Twierdzy Kłodzko wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi i zakupem wyposażenia oraz przystosowanie obiektu do pełnienia nowych funkcji – ekspozycyjno-muzealnych i obsługi ruchu turystycznego. W ramach Projektu wykonane zostały prace budowlane mające na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz prace aranżacyjne prowadzące do jak najszerszego udostępnienia obiektu. Powstało 9 sal ekspozycyjnych oraz niezbędne zaplecze i toalety. Sale 1-9 zawierają ekspozycje ukazujące rożne aspekty codziennego życia na Twierdzy Kłodzko i dostarczają rzetelnej i wyczerpującej wiedzy o dziedzictwie przeszłości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii (multimedia) w ramach ekspozycji dodatkowo wzmacnia i utrwala przekazywane treści.Grupa odbiorców projektu

  • Ze względu na charakter projektu najważniejsza i najliczniejsza grupę odbiorców stanowią odwiedzający miasto Kłodzko i Subregion Ziemi Kłodzkiej.
  • Kolejna grupę stanowią lokalni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza bądź stający przed możliwością jej uruchomienia w wyniku realizacji projektu.
  • Ostatnią grupę stanowią mieszkańcy subregionu Ziemi Kłodzkiej.
 

UWAGA!

Atrakcje kulturalne

Dni Twierdzy Kłodzkiej


Wielki Kleszcz, © 2011-2016

Projekt pn. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.