KONSULTACJE
poniedziałek, 16 marca 2015 10:59

W dniach 19-20.02.2015 r. na Twierdzy Kłodzko w sali konferencyjnej obiektu Wielki Kleszcz odbyły się konsultacje z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z terenu Kłodzka. Tematem konsultacji było wskazanie możliwości pozyskiwania środków unijnych na potrzeby wspólnot mieszkaniowych, w nowej perspektywie finansowania przewidzianej na lata 2014 - 2020. Pozyskanie środków będzie możliwe w dwóch obszarach: termomodernizacja i rewitalizacja.

gallery1 gallery1 gallery1  

 

Termomodernizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków oraz działania dotyczące wymiany oświetlenia na energooszczędne.

W ramach ww. priorytetu możliwa będzie realizacja projektów dotyczących m.in.:

 • Ocieplenia budynków,
 • Modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródeł ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • Montażu instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. Inwestycje muszą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.


Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej


Forma dofinansowania:
Planuje się możliwość wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w formie instrumentów zwrotnych i mieszanych, szczególnie w odniesieniu do projektów dotyczących sektora mieszkaniowego.
Rewitalizacja

Nr i nazwa Priorytetu inwestycyjnego: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast

Działania rewitalizacji infrastrukturalnej muszą służyć rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i podporządkowane będą działaniom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie będzie udzielane w oparciu o kompleksowy Program Rewitalizacji obejmujący zdegradowany obszar miasta.

W ramach ww. priorytetu możliwa będzie realizacja projektów dotyczących m.in.:

 • Odnowy zasobów mieszkaniowych (części wspólne budynków),
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznych obejmujących również strefę bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring miejski),
 • Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury;
 • LGD;
 • uzdrowiska;
 • podmioty lecznicze

Forma dofinansowania: dotacja

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

UWAGA!

Atrakcje kulturalne

Dni Twierdzy Kłodzkiej


Wielki Kleszcz, © 2011-2016

Projekt pn. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.